Belgian Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and nutritie

Statuten

Ondernemingsnummer : 04 36 59 25 45

Hoofdstuk I : Naam - Zetel - Sociale Taak - Duur

Artikel 1- Naam

Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk gesticht onder de naam « Belgian Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and nutritie », in het kort « BeSPGHAN ».
Deze vereniging vervangt de voorheen bestaande «Belgische werkgroep Pediatrische Gastroenterologie en Nutritie BGPGN, waarvan de statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van de 9 february 1989, identificacienummer 1266/89. De statuten- en naamswijziging werd beslist op een algemene vergadering van 26 mei 2008, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2008.

Artikel 2- Maatschappelijke Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd op volgend adres : UZ Leuven (secretaris Ilse. Hoffman), Herestraat 49 te 3000 Leuven, in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Artikel 3- Sociale Taak - Oogmerken

De vereniging heeft als taak : het samenbrengen van Belgische of in België werkende medici, paramedici en wetenschappers die belang stellen in de physiologische en pathologische aspecten van de pediatrische gastroenterologie, hepatologie en voeding. De vereniging wijdt zich uitsluitend aan onderzoek, onderwijs en expertise, en ziet af van elke winstbeogende activiteit.

De doelstellingen van de vereniging zijn de volgende :

 • Bijdragen tot wetenschappelijke vooruitgang in het domein van de pediatrische gastroenterologie, hepatologie en voeding ;.
 • Het verdedigen van de kwaliteitsnormen waaraan de specialiteit pediatrische gastroenterologie, hepatologie en voeding moet beantwoorden ;
 • Het bevorderen van kennisuitwisseling tussen de experten in dit domein ;
 • Het beschikbaar stellen en verstrekken van consultance en expertise bij vragen binnen haar werkgebied ;
 • De organisatie van beroepsopleiding in pediatrische gastroenterologie, hepatologie en voeding ;
 • Het bevorderen van research op dit gebied in een multidiscipliniare geest ;
 • Het vergemakkelijken van epidemiologische enquêtes en multicentrische studies ;
 • Het organiseren van seminaria voor postuniversitaire scholing ;
 • Het bevorderen van nationale zowel als internationale contacten met gelijkaardige of complementaire groeperingen.

In het algemeen kan de vereniging alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het realiseren van haar taak. Voor het bereiken van bovenvermelde doelstellingen kan zij ondermeer eigendommen of reële rechten verwerven, huren of in huur geven, personeel aanwerven, geldige contracten afsluiten, fondsen verwerven, kortom alle activiteiten aan de dag leggen die door haar taak gerechtvaardigd worden. Om haar doel te bereiken kan de vereniging zelfs handelsactiviteiten ontplooien.

Artikel 4 - Duur

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht.

Hoofdstuk II : Leden

Artikel 5 - Soorten leden

De vereniging telt twee soorten leden. Enerzijds de gewone leden wier aantal minstens drie moet bedragen en wiens rechten en plichten voortvloeien uit de wet en onderhavige statuten. Anderzijds kan de algemene vergadering ook toegetreden leden toelaten, mits deze personen voldoen aan de voorwaarden, zoals deze in deze statuten zijn opgenomen. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door onderhavige statutaire bepalingen.

 • Gewone leden :

  Gewoon lid, ook wel werkend lid genaamd, kan iedereen worden die belangstelling heeft voor het domein van pediatrische gastroenterologie, hepatolgie of voedingsleer, en die deelneemt aan de wetenschappelijke activiteiten van de groep. De stichters van de vereniging zijn de eerste gewone leden. Naast de stichtende leden mag de vereniging als gewoon lid aanvaarden elke wetenschapper, van welke discipline ook, die daartoe een aanvraag indient en door twee leden wordt voorgedragen.

 • Toegetreden leden :

  Het statuut van toegetreden lid wordt door de algemene vergadering toegekend aan kandidaten die niet voldoen aan alle criteria nodig voor een volwaardig lidmaatschap, zoals hierboven bepaald, doch die inhoudelijk nauw verbonden zijn met de doelstellingen van de vereniging door, bij wijze van voorbeeld, steun te verlenen aan bepaalde studies of onderzoeken. De algemene vergadering beslist autonoom of er al dan niet sprake is van 'een nauwe verbondenheid met de doelstellingen van de vereniging'.
  Tevens wordt het statuut van toegetreden lid toegekend door de algemene vergadering aan firma's die een schenking doen als mecenaat voor het fellowship kindergastroenterologie.
  De toegetreden leden mogen de algemene vergadering bijwonen als adviseur, doch hebben geen stemrecht. De toegetreden leden zijn er toe gehouden jaarlijks een bijdrage te betalen waarvan het bedrag autonoom door de raad van bestuur zal worden vastgelegd.

Artikel 6 - Toelating van leden

Kan als gewoon lid van de vereniging erkend worden : elke fysieke- of rechtspersoon die als zodanig door de Algemene Vergadering op haar jaarlijkse bijeenkomst wordt aangenomen. Bij haar beslissing volgt de Algemene Vergadering de richtlijnen die eventueel werden opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Vragen tot opname als lid worden uitsluitend gericht tot de Algemene Vergadering, met vermelding van de naam, de voornaam en het adres of, indien het om een rechtspersoon gaat, de benaming, de juridische vorm en het adres van de maatschappelijke zetel van de aanvrager, samen met de vermelding van de redenen waarom de aanvrager denkt in aanmerking te komen voor opneming als lid. Elke kandidaat moet voorgesteld worden door twee leden van de vereniging.

De Algemene Vergadering stemt over de opneming bij haar eerstvolgende samenkomst en stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van haar beslissing. Bij weigering moet de motivering hiervan aan de aanvrager worden medegedeeld. Beroep tegen een negatieve beslissing kan aan de eerstvolgende Algemene Vergadering worden voorgelegd. Het moet daarvoor ingediend worden binnen de maand na de mededeling van de weigering.

Artikel 7 - Lidmaatschapsbijdrage

Elk gewoon lid betaalt jaarlijks een contributie. Het bedrag daarvan wordt door de Algemene Vergadering vastgelegd en elk jaar aan de index aangepast. Als basis dient de index van december 2002, de nieuwe index is deze van de decembermaand voorafgaand aan de aanpassing. In geen geval mag de bijdrage méér dan € 100 bedragen.

Artikel 8 - Plichten van de leden

De leden van de vereniging zijn ertoe verplicht :

 • de statuten en het reglement van inwendige orde te respecteren, evenals de beslissingen van de organen.
 • geen schade toe te brengen aan de vereniging of aan één van haar organen.


Artikel 9 - Ontslag of uitsluiting van leden

 • Het staat elk lid vrij, om het even wanneer ontslag te nemen uit de VZW. Daartoe volstaat het een bij de post aangetekende ontslagbrief te richten aan de Voorzitter of aan de Raad van Bestuur.
 • Tot uitsluiting van een lid kan de Algemene Vergadering slechts beslissen mits een tweederde-meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

  Het lid wiens uitsluiting wordt gevraagd mag zich persoonlijk komen verdedigen.

  De AlgemeneVergadering moet de motivering van zijn beslissing niet mededelen.

 • Aan het lidmaatschap komt automatisch een eind indien het lid de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage weigert te betalen. Het lid wordt geacht te weigeren het lidmaatschap te betalen indien de lidmaatschapsbijdrage niet binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de schriftelijke aanmaning tot betalen, op de rekening van de vereniging is gestort. Er zal maar één schriftelijke aanmaning worden toegestuurd.
 • Lidmaatschap eindigt automatisch bij overlijden van het lid of , indien het om een rechtspersoon gaat, bij ontbinding, fusie, splitsing of failliet.
 • Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechthebbenden hebben geen enkel aandeel in het patrimonium van de vereniging, en kunnen nooit eisen dat gestorte contributies of overgemaakte bedragen zouden worden teruggestort of vergoed.

Artikel 10 - Schorsing van leden

In afwachting van de beslissing tot uitsluiting door de AlgemeneVergadering mag de raad van bestuur overgaan tot schorsing van gewone of toegetreden leden :

 • die ernstig tekortkomen aan hun in art. 8 vernoemde plichten ;
 • die, spijts schriftelijke vermaning, weigeren te voldoen aan hun financiële of administratieve verplichtingen jegens de vereniging, andere dan deze zoals opgenomen in artikel 9, 3° onderhavige statuten.

De schorsing wordt per aangetekend schrijven aan het betrokken lid medegedeeld. Ze mag niet langer duren dan zes weken, nl. de periode waarbinnen de A.V. moet worden samengeroepen om een beslissing te nemen over uitsluiting. Tijdens deze A.V. behoudt het lid in kwestie zijn volle rechten.Indien de A.V. niet beslist tot uitsluiting wordt de schorsing automatisch opgeheven en retroactief geannuleerd.

Hoofdstuk III : Raad van Bestuur

Artikel 11 - Benoeming - Samenstelling

De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering benoemd.

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie bestuurders die door de Algemene vergadering worden benoemd en die ook op elk ogenblik door deze kunnen worden afgezet. Zij voeren hun taak uit zonder vergoeding, tenzij de Algemene Vergadering daarover anders beslist.

De bestuursleden worden benoemd voor drie jaar en zijn herkiesbaar. Indien hun aantal onder het vastgelegde minimum valt tengevolge van vrijwillig ontslag, einde mandaat of uitsluiting, dan blijven de overgebleven leden in functie totdat er in vervanging wordt voorzien.

Een bestuurder kan ten allertijde onslag nemen. Het ontslag wordt aangetekend verstuurd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het aantal bestuurders daalt tot onder het minimum aantal zoals voorzien in het tweede lid van onderhavig artikel. In dat geval gaat het ontslag maar in vanaf het ogenblik waarop de Algemene Vergadering in de vervanging heeft voorzien, zonder dat dit langer mag duren dan zestig dagen te rekenen vanaf het aangetekend schrijven.

Bij vacature in de loop van een mandaat mag er een vervangend bestuurslid worden aangeduid door de Algemene Vergadering dat het vrijgekomen mandaat als vervanger beëindigt. De Algemene Vergadering is er toe verplicht in de vervanging te voorzien indien het aantal bestuurders door deze ontslagname daalt onder het minimum aantal bestuurders zoals bepaalt in het tweede lid onderhavig artikel.

De Raad van Bestuur kiest in zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter of de secretaris roepen de Raad samen. De voorzitter zit de vergadering voor. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of, wanneer ook ondervoorzitter ontbreekt, door het oudste aanwezige lid.

Artikel 12 - Beslissingen

 • Voor een geldige beslissing van de Raad van Bestuur moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn.
  Is dat niet het geval, dan kan een nieuwe vergadering worden belegd met dezelfde dagorde, en deze kan geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens twee leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (= de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld). Elke bestuurder heeft één stem.
 • Elke bestuurder kan zich met een geschreven volmacht door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen op de vergadering van de Raad van Bestuur. Een bestuurder kan max. 2 volmachten verkrijgen, met andere woorden, een bestuurder kan met maximaal 3 stemmen participeren aan de Raad van Bestuur.
 • De Raad van Bestuur kan ook via telefoon of videoconferentie vergaderen, met inachtneming van de punten 1 en 2 onderhavig artikel.
 • In uitzonderlijke gevallen, wanneer hoogdringendheid of het belang van de vereniging dit vereisen, mag de Raad van Bestuur ook beslissingen nemen met unaniem akkoord van de bestuursleden die hun akkoord overmaken per brief, e-mail, telegram of telefax. Deze procedure mag niet worden gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening.
 • Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt en door de secretaris ondertekend, en ingeschreven in een daartoe bestemd register. Alle uittreksels en andere verslagen die aan derden worden overgemaakt moeten ondertekend worden door de secretaris of een bestuurder.

Artikel 13 - Bevoegdheden

 • De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de administratie en het beheer van de vereniging, behoudens diegene die door de wet exclusief worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Hij kan onder meer (zonder dat deze opsomming limitatief is en zonder in botsing te komen met enige andere bevoegdheid die voortvloeit uit de Wet of uit onderhavige statuten) de activiteiten van de vereniging beheren en ze vertegenwoordigen in alle gerechtelijke en niet-gerechtelijke zaken. De Raad van Bestuur kan zelfs beschikkingshandelingen uitvoeren, ondermeer overgaan tot vervreemding - zelfs om niet - van roerende of onroerende goederen, hypotheken opnemen of lichten, leningen aangaan of toestaan, overgaan tot allerlei commerciële en bancaire operaties enz....
  De bestuurders voeren hun taken gezamenlijk uit.
 • Voor een rechtsgeldige verbintenis van de vereniging tegenover derden is de gezamenlijke handtekening vereist van twee bestuursleden. De bestuursleden die namens de Raad van Bestuur handelen moeten tegenover derden geen bewijs leveren dat zij daartoe gemachtigd zijn.

Artikel 14 - Overdracht van bevoegdheden voor het dagelijks bestuur

Voor sommige handelingen en taken en voor de daden van dagelijks bestuur kan de Raad van Bestuur zijn bevoegdheid overdragen aan één of meerdere bestuursleden of zelfs aan andere personen, die al dan niet lid zijn van de vereniging.
Deze overdracht van bevoegdheid mag niet langer duren dan drie jaar. Voor de beslissing tot overdracht is een eenvoudige meerderheid nodig, bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens de helft van de bestuursleden. Wanneer het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan meer dan één persoon, dan wordt de vereniging voor alle daden van dagelijks bestuur toch naar behoren vertegenwoordigd door één van hen die belast is met dit dagelijks bestuur, en daarbij niet hoeft te bewijzen dat hij met de anderen vooraf heeft overlegd.

Het dagelijks bestuur behelst de bevoegdheid om volgende daden te stellen, voor zover zij niet gaan over een som van méér dan 1000 €, te indexeren volgens de index van consumptiegoederen waarbij als basisindex fungeert de index van december 2002 en de nieuwe index deze is van de decembermaand voorafgaand aan de aanpassing., en dit per project, handeling, beslissing of betaling:

- alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de beslissingen van de Raad van Bestuur uit te voeren;
- de dagelijkse briefwisseling ondertekenen; - elk roerend of onroerend goed huren of verhuren, en elk leasingcontract met betrekking tot deze goederen aangaan;
- alle geldsommen opeisen, innen en ontvangen, evenals alle documenten en goederen van welke aard ook, en daarvan kwijting geven; - alle betalingen verrichten;
- elk contract afsluiten met elke dienstverlener of leverancier van de vereniging, hierin begrepen elke kredietinstelling, investeringsmaatschappij, pensioenfonds of verzekerings- maatschappij;
- elke prijsofferte maken of aannemen, elke bestelling plaatsen of aannemen, en elk contract afsluiten met betrekking tot de aan- of verkoop van elk roerend of onroerend goed, daarin begrepen alle financiële middelen;
- de ontvangst ondertekenen van aangetekende brieven, documenten of colli's die aan de verenging worden geadresseerd. De functie van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur wordt op dezelfde wijze beëindigd als die van een bestuurder.


Artikel 15 - Vertegenwoordiging

De volmacht om namens de vereniging op te treden bij rechterlijke of andere handelingen kan bij eenvoudige beslissing door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurslid, die in voorkomend geval gezamenlijk optreden. De volmacht van voornoemde persoon/personen wordt nauwkeurig omschreven door de Raad van Bestuur, die ook de duur van het mandaat vastlegt. Het mandaat kan ook op elk ogenblik door de Raad van Bestuur worden beëindigd, en dit met onmiddellijk gevolg.

Artikel 16 - Huishoudelijk reglement

De Algemene Vergadering bekrachtigt het huishoudelijk reglement dat door de Raad van Bestuur wordt voorgesteld. De Raad van Bestuur mag aan dit huishoudelijk reglement ook wijzigingen aanbrengen, maar deze moeten door de Algemene Vergadering goedgekeurd worden. Dit huishoudelijk reglement maakt het mogelijk om, met inachtneming van de dwingende wettelijke en statutaire bepalingen, alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor de toepassing van de statuten en de regeling van de sociale zaken in het algemeen, en alles wat nodig wordt geacht in het belang van de vereniging. Het huishoudelijk reglement kan worden opgelegd aan alle leden en hun rechthebbenden.

Hoofdstuk IV: Algemene Vergadering

Artikel 17 - Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit alle gewone leden van de vereniging, die over gelijkwaardig stemrecht beschikken en elk één stem hebben. Wanneer zij dit wensen mogen ook toegetreden leden aanwezig zijn, maar zij hebben slechts een raadgevende stem. Op een algemene vergadering moeten alle gewone leden uitgenodigd worden. Gewone leden kunnen zich door een ander gewoon lid laten vertegenwoordigen.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid van beide voornoemde personen fungeert het oudste aanwezige gewoon lid als voorzitter.

Artikel 18 - Bevoegdheden

Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor :

 • de wijziging van de statuten;
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 • in voorkomend geval, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun eventuele bezoldiging;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 • de ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van een lid;
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 • alle gevallen waarin de statuten dit vereisen.

Artikel 19 - Vergaderingen

 • De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur samengeroepen telkens als de werking of het belang van de vereniging dit vereisen. Ze moet eveneens worden belegd wanneer een vijfde van de gewone leden dit vraagt.
  De Algemene Vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden samengeroepen voor de goedkeuring van de rekeningen van het voorbije werkjaar, en van de begroting voor het komende jaar. De Raad van Bestuur beslist over plaats en datum van de vergadering, die vóór 15 juni van het betrokken jaar moet plaatsvinden.
  De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt datum, uur en plaats van de algemene vergadering.
 • De leden worden opgeroepen per gewone of elektronische post, en dit minstens acht werkdagen vóór de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering.
 • De dagorde wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en bij de uitnodiging gevoegd.

Artikel 20 - Beslissingen

 • Behalve in de gevallen vermeld onder punt 2 onderhavig artikel, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid (= de helft van de stemmen plus één, onthoudingen niet meegeteld) onder de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
 • Voor uitsluiting van een lid, wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging dient de door de wet voorgeschreven procedure, aanwezigheden en meerderheden gerespecteerd

Artikel 21 - Notulering

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genoteerd in het verslagboek van de vereniging, onder vorm van processen-verbaal die worden ondertekend door de secretaris of door een bestuurslid.
Dit verslagboek wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar het door elk lid en een derde die een rechtmatig belang kan laten gelden, maar alleen ter plaatse, kan worden geraadpleegd.
Elk lid kan uittreksels uit het verslagboek aanvragen, die ondertekend worden door de Voorzitter of de secretaris.

Hoofdstuk VI - Budgetten, rekeningen, controle

Artikel 22

 • Het werkjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
 • De Raad van Bestuur maakt jaarlijks een ontwerp van begroting op voor het volgende jaar en stelt dit voor aan de Algemene Vergadering. Hij legt ook de rekeningen van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor en volgt hierbij de voorschriften vervat in artikel 17 van de wet van 27 juni 1921 en haar koninklijke uitvoeringsbesluiten.
 • Wanneer de vereniging aan twee van de drie criteria beantwoordt die vermeld worden in de van de wet van 27 juni 1921 om een grote vereniging te definiëren, kan de Algemene Vergadering onder haar leden een controleur van de rekeningen aanstellen. Het mandaat van controleur van de rekeningen is onbezoldigd.
 • Na goedkeuring van de jaarrekening en van het budget spreekt de Algemene Vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over het verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend aan de commissaris.
 • De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de jaarrekeningen en andere door de wet op de VZW's vereiste stukken binnen de dertig dagen worden ingediend bij de Nationale Bank van België.

Artikel 23

 • Indien de vereniging daartoe verplicht is door de wettelijke bepalingen ter zake, zal zij beroep doen op één of meerdere commissarissen voor de controle op de financiële toestand, de jaarrekeningen en alle financiële verrichtingen die daarin moeten vermeld worden, en de conformiteit aan de wet op de VZW's. De commissarissen worden aangesteld door de Algemene Vergadering en gekozen uit de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.De AlgemeneVergadering bepaalt hun aantal en hun bezoldiging; De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
 • De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, onbeperkt controlerecht op alle verrichtingen van de vereniging. Zij kunnen ter plaatse inzage krijgen in de boeken, de briefwisseling, de verslagen en alle documenten van de vereniging.

Hoofdstuk VII - Ontbinding - Vereffening

Artikel 24

Behalve bij ontbinding van rechtswege kan alleen de AlgemeneVergadering besluiten tot ontbinding, en dit op de wijze die door de wet wordt voorgeschreven.

Bij vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene.Vergadering - of zo nodig de rechtbank - één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt eveneens hun bevoegdheden evenals de voorwaarden van de vereffening.

Artikel 25

In elk geval van vrijwillige of door de rechtbank bevolen ontbinding, wannéér of omwille van welke reden ook, worden de netto activa na aanzuivering van de schulden overgedragen aan een vereniging die gelijkaardige doelstellingen nastreeft als deze vereniging, op voorwaarde dat de sommen worden besteed aan een belangloos doel. De beslissing tot reaffectatie van het patrimonium wordt genomen door de A.V. of, bij onstentenis van deze, door de vereffenaar.

Hoofdstuk VIII - Diverse regelingen

Artikel 26: Eindregeling

Al wat niet expliciet is voorzien in onderhavige statuten wordt geregeld door de wet betreffende de VZW's van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, en haar koninklijke uitvoerings-besluiten, evenals door de algemene wettelijke regelingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken in verband met deze materie.